• ÖZDİLEK KURULUŞLARI
  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

1-    Giriş

ÖZDİLEK EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI TİCARİ İŞLETMESİ (bundan böyle "Özdilek" olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin korunması ve müşterilimizin gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlenmekte olup gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasına özen göstermekteyiz. Bu sebeple iş bu "Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” ("Bildirim") vasıtasıyla kişisel verileri işleme süreçlerimiz ve veri sahibinin KVKK kapsamındaki hakları konusunda gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. Kişisel verilerin Özdilek tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiler bu bildirimde yer almaktadır.

 

2-    Kişisel Verilerinin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Veri sahibinin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

İş bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereği yapılmaktadır. Özdilek ve iştirakleri, müşteri / misafir / ziyaretçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Özdilek ve çalışanları, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında kullanmayı taahhüt etmektedirler.

3-    İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özdilek, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileri işlemektedir. Özdilek burs başvurusunda bulunan ve başvuru formunda bilgilerini paylaşan veri sahipleri ile burs başvuru formlarında belirtmiş oldukları aile bireyleri hakkında aşağıdaki bilgiler istenmektedir;

-       Kimlik bilgileri (Ad-soyad, T.C.no, Doğum tarihi, Cinsiyet, Uyruk, Anne-Baba-Kardeş adı, Medeni durum, Nüfus cüzdanı, Fotoğraf )

-       İletişim bilgileri (telefon no, e-posta adresi, ev adresi)

-       Özlük bilgileri (İşyeri, Unvan, Bordro, Barınma Durumu (Kira))

-       Eğitim bilgileri (Özgeçmiş bilgileri (eğitim durumu/okuduğu okul))

-       Hukuki İşlem bilgileri (mahkeme kararı)

-       Finans bilgileri (maaş bordrosu ve dökümü)

-       Mesleki deneyim bilgileri (meslek, transkript belgesi)

-       Pazarlama bilgileri (çerez kayıtları)

-       Sağlık bilgileri (kan grubu, ölüm ve engellilik durumu)

-       Diğer (şehit veya gazi yakınlığı durumu)

 

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte "Kişisel Veri" ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

4-    Kişisel Verilerin Elde Edilme Zamanı ve Yöntemi

Özdilek web sitesinden işlem yapan veri sahiplerinin verdikleri veriler ve açık rızaları mevzuat hükümleri uyarınca Özdilek tarafından işlenmektedir. Özdilek, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri / misafir / ziyaretçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. KVKK uyarınca Özdilek tarafından müşterilerimizin / misafirlerimizin / ziyaretçilerimizin verileri Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

ozdilekvakfi.com web sitesi üzerinden toplanır.

5-    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özdilek, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

Özdilek, özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

Web sitemiz üzerinden sağlık bilgileriniz (kan grubu, ölüm ve engellilik durumu) kendi özgür iradeniz ile alındığı için açık rızanızı vermiş olursunuz. Çünkü; Evet, Hayır seçeneğini seçebilir ya da hiçbir seçeneği seçmeden de başvuru yapabilmektesiniz.

 

6-    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Başvuru yapanlardan doğru kişiye burs verebilmek ve Özdilek adına da 3. Kişilerin bunu yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Özdilek ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından 10 yıl süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Özdilek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Talep /Başvuruların Alınması

Diğer; Doğru kişiye burs verilebilmesi

7-    Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

İşlenen kişisel verileriniz 10 yıl süre ile saklanmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde kişisel verileriniz re'sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Özdilek’e bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

8-    Kişisel Verilerin Korunma Yöntemleri

Özdilek ile paylaşılan kişisel veriler, Özdilek gözetimi ve kontrolü altındadır. Özdilek, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

9-    İnternet Sitesi Çerezlerinin (Cookies) Kullanımı

Kişisel veri korumaya ilişkin endişelerinize saygı duyar ve sizinle olan ilişkimize değer verir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası (“Politika”) sadece, gerek bilgisayar, mobil aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar (toplu olarak “Aygıt”) üzerinden erişilen Özdilek Holding Anonim Şirketi  web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, widget’lar, bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri (toplu olarak “Siteler”) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.

Bu Politika, Siteler aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini tanımlar. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu Sitelerdeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de tanımlar. Bu Siteleri kullanarak bu Politika’nın hükümlerini anlayıp kabul ettiğinizi onayladığınız için lütfen Politika’yı dikkatle okuyun. Ayrıca lütfen Siteleri kullanımınızı ve Sitelere gönderdiğiniz içerikleri yöneten Kullanım ve Koşullarımızı inceleyin.

I. Çerezler

Birçok şirket gibi Özdilek Holding Anonim Şirketinde performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Sitelerde “çerezler” ve benzeri araçlar kullanır.

Çerezler nedir?

Çerez, Aygıtınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olur. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiklerinize ve beğenmediklerinize göre uyarlayabilir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamaz, bunun yerine kullanıcıların Sitelerimize nasıl geldiği, Sitelerimizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplar.

Çerezleri ne için kullanırız?

Özdilek Holding Anonim Şirketi güvenlik nedeniyle ve Siteleri daha önce ziyaret edip etmediğinizi söylemek, yeni ziyaretçiyseniz dil tercihlerinizi hatırlamak veya sitede gezintiyi başka şekilde kolaylaştırmak ve Sitelerimizi ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek için Aygıtınıza çerez veya benzer dosyalar yükleyebilir. Çerezler tarayıcı türü, Sitelerimizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplamamızı sağlar. Ayrıca hangi reklamlarımızın veya tekliflerimizin size daha cazip gelebileceğini seçmemize ve Sitelerimizi ziyaret ederken bunları görüntülememize olanak tanır. Çerezler belirli bir Site’yi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi iyileştirebilir. Genel anlamda çerezler hangi sayfaları faydalı bulacağınızı ve hangilerini bulmayacağınızı takip etmemizi sağlayarak size daha iyi bir Site sunmamızda yardımcı olur. Çerezler, Aygıtınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez.

Ne tür çerezler kullanırız?

Genellikle Sitelerde kullanılan çerezler şu kategorilere ayrılabilir:

Oturum Çerezleri

Bu çerezler Siteyi her ziyaret ettiğiniz 'oturumda' kullanılır ve Site’den çıktıktan veya ondan çok kısa bir süre sonra süresi dolar. Aygıtınızda kalıcı olarak kaydedilmezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım ederler. Bu çerezler silinebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz, ancak bu, Sitelerin performansını düşürür ve kullanıcı deneyiminizi kısıtlar. Bu çerezler ayrıca Site’ye erişim ve Site’den ayrılma zamanınızı kaydeden zaman damgaları kullanır.

Takip Çerezleri

Bu çerezler Sitelerimizin sürekli ziyaretçilerini tanımamızı sağlar. Bir takip çerezi isimsiz, rastgele oluşturulmuş bir kimlik tanımlayıcıyı eşleştirerek Sitelerimizin kullanıcısının nereden geldiğini, ne tür arama motoru kullanabileceğini, hangi bağlantıya tıkladığını, hangi anahtar kelimeyi kullandığını ve Site’ye eriştiğinde dünyanın neresinde olduğunun kaydını tutar. Bu verileri takip ederek Sitelerimizde iyileştirme yapabiliriz.

Kalıcı Çerezler

Bu çerez türü sabit bir süre (bazen birkaç saat, bazen birkaç yıl veya daha fazla) Aygıtınıza kaydedilir ve tarayıcı kapandığında silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin bu çerez türü tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, bu sayede Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanırlar.

Performans Çerezleri ve Analitik Çerezler

Performans çerezleri Sitelerin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve performanslarını izlemek için kullanılırlar, bu sayede Siteleri kullanım deneyiminizi iyileştirmemizi sağlarlar. Bu çerezler Sitelerin içeriğini Site kullanıcılarının en çok ilginç bulduğu içerikleri yansıtacak şekilde uyarlamamıza ve Siteler ile ilgili teknik sorunların ne zaman meydana geldiğini tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu verileri Sitelerin nasıl kullanıldığını, en yaygın sorunların ne olduğunu ve Siteleri nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olacak raporlar oluşturmak için de kullanabiliriz.

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcınızın ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız web tarayıcınızın yönlendirmelerini takip edebilirsiniz.

10- Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a.         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.          KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

KVK başvuru formu için tıklayınız.

 

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Özdilek’in veri güvenliği adına sorumlu yetkili birimiyle (Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi: kisiselveriler@ozdilek.com.tr) iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ozdilekvakfi.com.tr  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Soğanlı Mah. İstanbul Cad. N: 343/3 Osmangazi/Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya ozdilekvakif@hs03.kep.tr kep adresine e-posta göndererek, noter kanalıyla veya ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kisiselveriler@ozdilek.com.tr adresine göndererek başvurabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır.

11- Kullanılan Çerezler ve Kullanım Amaçları

11.1 - Zorunlu Çerezler

Çerez İsmi Çerez Tanımı Şirket Saklanma Süresi
ASPSESSIONIDCWCTRDDR Sitemizi ziyaretiniz sırasında oturumunuz sürece aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamaya yaramaktadır. Özdilek Oturum Süresi Boyunca
EU_COOKIE_LAW_CONSENT Sitemizi ilk defa ziyaret eden kullanıcılara çerezlerini kullandığımızı bildiren bilgi metninin gösterip gösterilmediğini tutmaktadır. Özdilek 27 Gün

11.2 - Performans Çerezleri

Çerez İsmi Çerez Tanımı Şirket Saklanma Süresi
_gid Google Analytics’in sitemizi ziyaret eden misafirleri birbirinden ayırabilmesi için kullanılır.. Google 24 Saat
_ga Google Analytics’in sitemizi ziyaret eden misafirleri birbirinden ayırabilmesi için kullanılır. Google 2 Yıl
_gat Google 'ın sonraki sayfa yüklemeleri için yeni istek göndermeden önce kontrol sağlar. Google 1 Dakika
_fbp Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Facebook 3 Ay
_ga Google tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır. Google 2 Yıl


11.3 - Pazarlama Çerezleri

Çerez İsmi Çerez Tanımı Şirket Saklanma Süresi
_gcl_au Reklamlardan gelen misafirlerimizin bilgilerini açılış sayfası dışında diğer sayfalarda da kullanmamıza ve dönüşümlerini takip edebilmemizi sağlar. Google 90 Gün
strw--ptt Setrow tarafından misafirlerimizin bulunduğu sayfada kaldığı süreyi saniye cinsinden saklayan çerezdir. Setrow Oturum Boyunca
strw--ttt Setrow tarafından misafirlerimizin siteye geldiği ilk tarihten itibaren, sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir. Setrow 1 Yıl
strw--stt Setrow tarafından, misafirlerimizin oturum boyunca sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir. Setrow Oturum Boyunca
strw--spvc Setrow tarafından misafirlerimizin oturum boyunca gezdiği sayfa sayısını saklayan çerezdir. Setrow Oturum Boyunca
strw--tpvc Setrow tarafından,kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, gezdiği sayfa sayısını tutan çerezdir. Setrow 1 Yıl
strw--vt Setrow tarafından sitemize gelen misafirlerimizin ilk ziyaret tarihinin kaydının tutulduğu çerezdir. Bu çerez ile kişiyi new visitor, returning visitor olarak işaretleyip bu veriye göre banner, pop-up çalıştırılmaktadır. Setrow 1 Yıl


12- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu bildirimde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçtiğinde tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Özdilek ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında;  işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

13- Özdilek Holding A.Ş. Ticari Bilgileri

Unvanı

ÖZDİLEK EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI TİCARİ İŞLETMESİ

MERSİS Numarası:

 

Adresi

Soğanlı Mahallesi İstanbul Cadde No: 343/3 Osmangazi/BURSA

Telefon

0 224 219 6000

Faks

0 224 219 6070

E-mail

ozdilekvakif@hs03.kep.tr

 

Özdilek iş bu bildirim metninde yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni bildirim metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.